TGĐ HOÀNG HỮU CHƯƠNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN TẠI CHÍ “NHỊP CẦU ĐẦU TƯ” (Số 240 – 7/2011)

ncdt-1